Hướng dẫn quản lý lớp học

Bước 1: Giảng viên vào app Truonghoc247 và đăng nhập tài khoản.

Bước 2: Tại màn hình giao diện, giảng viên chọn Học viên. Danh sách học viên sẽ hiển thị ở giao diện chính.

Giảng viên có thể tìm kiếm học viên qua tên.

Last updated