Hướng dẫn tạo lịch học

Có 2 cách tạo: Thêm từng lịch học và Import file lịch học

Cách 1: Thêm từng lịch học

Bước 1: Truy cập website trường học dạng subdomain.truonghoc247.vn và đăng nhập. Sau khi đăng nhập thành công, màn hình chuyển đến giao diện dashboard.

Bước 2: Tại màn hình Lớp học trực tuyến, Giảng viên click vào nút Giảng dạy sẽ hiển thị danh sách lớp học trực tuyến (mặc định các lịch học sẽ hiển thị theo dạng ô).

Bước 3: Giảng viên click vào nút "Thêm lớp học trực tuyến" để tạo lịch học.

*Lưu ý:

Chọn Giảng viên nào thì Giảng viên đó mới có thể mở phòng học trực tuyến để vào giảng dạy.

Chọn học sinh/lớp học nào thì học sinh/lớp học đó mới có thể vào học.

Giảng viên click vào Lịch trình nếu muốn tạo lịch học lặp lại nhiều ngày trong tuần.

Bước 4: Giảng viên click vào nút "Thêm" để hoàn thành đặt lịch.

Cách 2: Import lịch học

Bước 1: Giảng viên đăng nhập tài khoản giáo viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.truonghoc247.vn.

Bước 2: Tại màn hình Lớp học trực tuyến, Giảng viên click vào nút Giảng dạy sẽ hiển thị danh sách lớp học trực tuyến (mặc định các lịch học sẽ hiển thị theo dạng ô).

Bước 3: Giảng viên click vào nút "Import" sẽ hiển thị popup tải file lịch học.

Bước 4: Giảng viên click vào "Mẫu" để tải về file mẫu lịch học.

Bước 5: Giảng viên tạo file lịch học theo như mẫu và tải lên hệ thống.

Export lịch học

Bước 1: Giảng viên đăng nhập tài khoản giáo viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.truonghoc247.vn.

Bước 2: Tại màn hình Lớp học trực tuyến, Giảng viên click vào nút Giảng dạy sẽ hiển thị danh sách lớp học trực tuyến (mặc định các lịch học sẽ hiển thị theo dạng ô).

Bước 3: Giảng viên click vào nút Export sẽ hiển thị popup tải file lịch học.

Last updated