Hướng dẫn tạo lớp

Bước 1: Truy cập website trường học dạng subdomain.truonghoc247.vn và đăng nhập. Sau khi đăng nhập thành công, màn hình chuyển đến giao diện dashboard.

Bước 2: Tại cột menu trái, giảng viên click vào Học viên -> Lớp (nhóm). Danh sách các lớp nhóm được tạo sẽ được hiển thị ở giao diện chính màn hình bên phải.

Bước 3: Giảng viên click vào Thêm nhóm học viên để tạo thêm nhóm lớp.

Giao diện thêm nhóm học viên xuất hiện, giảng viên bắt đầu cài đặt các trường cần thiết (Tên nhóm học viên, Chọn giảng viên, Chọn học viên).

Có 2 cách để thêm học viên vào lớp học.

  • Cách 1: Giảng viên chọn thêm từng học viên đã tạo tài khoản vào lớp học bằng cách tích chọn học viên ở bảng bên trái chuyển sang bảng bên phải.

  • Cách 2: Giảng viên click vào nút "Chọn tệp" để tải file tài khoản học viên mới lên hệ thống.

Click vào Mẫu sẽ tải về file mẫu tài khoản học sinh.

Sau khi thêm các trường thông tin, giảng viên click nút " Thêm" để lưu các thông tin vừa nhập.

Lưu ý: Giảng viên chọn gắn khóa học/gói khóa học nào cho lớp thì tất cả các học viên trong lớp sẽ tham gia được khóa học/gói khóa học đó.

  • Giảng viên có thể lọc theo tên nhóm học viên để tìm nhóm học viên. Sau khi nhập tên phù hợp, giảng viên click vào nút "Tìm kiếm" để hiển thị kết quả.

Last updated