Hướng dẫn thêm học viên

Bước 1: Truy cập website trường học dạng subdomain.truonghoc247.vn và đăng nhập. Sau khi đăng nhập thành công, màn hình chuyển đến giao diện dashboard.

Bước 2: Tại cột menu trái, giảng viên click vào Học viên -> Tài khoản đã đăng ký. Danh sách các tài khoản học viên đã tạo sẽ được hiển thị ở giao diện chính bên phải.

Bước 3: Giao diện thêm học viên xuất hiện, giảng viên bắt đầu tạo tài khoản học viên. Có 2 cách tạo tài khoản học viên.

  • Cách 1: Click vào nút "Thêm học viên" để tạo từng tài khoản học viên với các thông tin cần thiết (Họ tên, Số điện thoại, Email, Mật khẩu).

  • Cách 2: Giảng viên click vào nút "Import" để tải file tài khoản học viên lên hệ thống.

Click vào "Mẫu" sẽ tải về file mẫu tài khoản học viên.

Sau khi thêm các trường thông tin, giảng viên click nút " Thêm" để lưu các thông tin vừa nhập.

* Giảng viên click vào "Chi tiêt" ở cột Thao tác hệ thống hiển thị giao diện để chỉnh sửa thông tin của tài khoản học viên.

* Giảng viên click vào " Xoá" ở cột thao tác hệ thống hiển thị popup xác nhận để Xoá tài khoản học viên.

Lưu ý: Giảng viên có thể lọc theo một vài tiêu chí để tìm tài khoản học viên: - Các tiêu chí: Họ tên, Email, Số điện thoại, Nhóm học viên. - Sau khi lựa chọn được tiêu chí phù hợp, giảng viên click vào nút "Tìm kiếm" để hiển thị kết quả.

Last updated