Hướng dẫn thêm nhóm học viên

Bước 1: Truy cập website trường học dạng subdomain.truonghoc247.vn và đăng nhập. Sau khi đăng nhập thành công, màn hình chuyển đến giao diện dashboard.

Bước 2: Tại cột menu trái, giảng viên truy cập “Học viên -> Lớp (nhóm)” sẽ hiển thị màn hình danh sách nhóm học viên.

Bước 3: Giảng viên click “Chi tiết” vào nhóm học viên đã tạo sẽ hiển thị màn hình chỉnh sửa nhóm học viên.

Bước 4: Giảng viên chọn các khóa học trong danh sách đã tạo để cho toàn bộ học viên trong nhóm tham gia.

Bước 5: Giảng viên click “Chỉnh sửa” để lưu lại thông tin.

Last updated