Hướng dẫn xem lịch sử điểm danh giúp thành viên khác

Bước 1: Giảng viên vào app Truonghoc247 và đăng nhập tài khoản.

Bước 2: Tại màn hình giao diện, giảng viên chọn Điểm danh sẽ đến màn hình Điểm danh.

Bước 3: Học viên bấm vào Lịch sử điểm danh trong mục Điểm danh giúp thành viên khác sẽ đến màn hình danh sách tất cả các lần điểm danh giúp thành viên khác trong đơn vị.

Last updated