Hướng dẫn quản lý tài liệu

1. Danh mục tài liệu

Bước 1: Truy cập website trường học dạng subdomain.truonghoc247.vn và đăng nhập. Sau khi đăng nhập thành công, màn hình chuyển đến giao diện dashboard.

Bước 2: Tại cột menu trái, giảng viên click vào Tài liệu -> Danh mục tài liệu. Danh sách danh mục tài liệu hiển thi ở giao diện chính.

Bước 3: Tại màn hình Danh sách, click vào nút "Thêm danh mục tài liệu". Popup hiện ra, vui lòng nhập các thông tin bắt buộc (Tên*). Sau đó click "OK" để hoàn tất thao tác.

Ngoài ra, giảng viên có thể thực hiện các thao tác sau: - Click "Chi tiết" ở cột Thao tác hệ thống sẽ hiển thị popup để chỉnh sửa danh mục tài liệu.

- Click " Xoá" ở cột Thao tác hệ thống sẽ hiển thị popup xác nhận để xoá danh mục.

2. File

Bước 1: Truy cập website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn và đăng nhập. Sau khi đăng nhập thành công, màn hình chuyển đến giao diện dashboard.

Bước 2: Tại cột menu trái, giảng viên click vào Tài liệu -> File. Danh sách file hiển thị ở giao diện chính.

Bước 3: Tại màn hình Thêm file, giảng viên có thể thêm file theo 2 kiểu: - Thêm video youtube: Copy 01 link youtube → Dán link vừa copy vào phần khung nhập → Click "Thêm" để video youtube được lưu vào danh sách file.

- Thêm file tệp tải lên từ máy tính: Click tab Tải lên → Click khung " Chọn tệp hoặc thả tệp vào đây" → Giảng viên chọn tệp file muốn tải lên → click "Tải lên" để tệp/file được lưu vào danh sách file. Bước 4: Chia sẻ file đến học viên theo các bước: - Click vào "Chia sẻ" để chia sẻ file tài liệu đến giảng viên khác/học viên/nhóm học viên. - Trên popup chia sẻ, giảng viên chọn học viên/ nhóm lớp được nhận file tài liệu. - Click "OK" để hoàn thành thao tác.

Một vài thao tác đối với tài liệu: + Tải tài liệu: Giảng viên có thể tải về tài liệu đã tải lên bằng cách click "Tải về" để tải tệp/file về thiết bị. + Chỉnh sửa tài liệu: Giảng viên click "Chi tiết" ở cột Thao tác sẽ hiển thị popup chỉnh sửa danh mục tài liệu và tên file tài liệu.

+ Xoá tài liệu: Giảng viên click " Xoá" ở cột Thao tác sẽ hiển thị popup xác nhận để xoá tài liệu.

3. Danh mục bài viết

Bước 1: Truy cập website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn và đăng nhập. Sau khi đăng nhập thành công, màn hình chuyển đến giao diện dashboard.

Bước 2: Tại cột menu trái, giảng viên click vào Tài liệu -> Danh mục bài viết. Danh sách danh mục bài viết hiển thi ở giao diện chính .

Bước 3: Tại màn hình danh sách danh mục → Click vào nút "Thêm mới danh mục" để tạo danh mục bài viết → Nhập các thông tin bắt buộc : Tên* → Click OK.

Giảng viên có thể thực hiện các thao tác khác như:

  • Click "Chi tiết" ở cột Thao tác hệ thống sẽ hiển thị popup để chỉnh sửa danh mục bài viết.

  • Click " Xoá" ở cột Thao tác hệ thống sẽ hiển thị popup xác nhận để xoá danh mục bài viết.

4. Quản lý bài viết

Bước 1: Truy cập website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn và đăng nhập. Sau khi đăng nhập thành công, màn hình chuyển đến giao diện dashboard.

Bước 2: Tại cột menu trái, giảng viên click vào Tài liệu -> bài viết. Danh sách bài viết hiển thị ở giao diện chính. Bước 3: Click "Thêm bài viết" để tạo bài viết mới.

Bước 4: Nhập các thông tin để thêm mới bài viết. Trong đó các trường thông tin bắt buộc có gắn dấu (*). - Tiêu đề bài viết* (bắt buộc). - Chọn danh mục cho bài viết. - Nhập mô tả cho bài viết. - Click chọn bài dự thi trong video. - Găn ảnh avatar cho bài viết. - Nhập nội dung cho bài viết* (bắt buộc). - Nhập tag cho bài viết. - Chọn chế độ hiển thị (Công khai/Riêng tư).

Bước 5: Click "Thêm" để lưu các thông tin vừa tạo. Giảng viên có thể thực hiện một vài thao tác khác như: - Click "Chi tiết" ở cột Thao tác hệ thống sẽ hiển thị giao diện để chỉnh sửa chi tiết bài viết. - Click " Xoá" ở cột Thao tác hệ thống sẽ hiển thị popup xác nhận để xoá bài viết.

Last updated