Hướng dẫn tạo Khóa học

Bước 4: Tại màn hình Danh sách khóa học, click vào Bài học để tạo bài học trong Khoá học.

Bước 5: Tại màn hình Danh sách chương bài, click vào nút "Thêm chương" để tạo chương mới. Nhập tên chương học → Click OK.

Bước 6: Tại màn hình Danh sách chương bài, click vào nút "Thêm bài học" để tạo bài học trong từng chuơng. Nhập tên bài học -> click OK.

Bước 7: Tại màn hình Danh sách chương bài, click vào icon File để tạo nội dung cho bài học.

  • Trên popup Nội dung bài học, click vào tab Video để tải file mp4 làm nội dung bài học.

  • Trên popup Nội dung bài học, click vào tab Youtube để nhập link youtube làm nội dung bài học.

  • Trên popup Nội dung bài học, click vào tab Đề thi (Đề thi là các bài tập đã được tạo ở phần Kiểm tra) để chọn đề kiểm tra gắn cho bài học.

  • Trên popup Nội dung bài học, click vào tab Thư viện để chọn file từ thư viện làm nội dung bàì học.

  • Trên popup Nội dung bài học, click vào tab Text để nhập nội dung text cho bài học.

  • Trên popup Nội dung bài học, click vào tab Tài liệu đính kèm để tải file tài liệu đính kèm vào bài học.

  • Trong mỗi bài học, giảng viên click vào tên video/tài liệu để xem trước.

Bước 8: Tại màn hình Danh sách chương bài, click Cài đặt để cài đặt cho bài học.

Trên popup Cài đặt bài học, click Mô tả/ Tags/ Ảnh đại diện để thêm thông tin cho bài học.

Click "Cập nhật" để lưu các thông tin vừa chọn.

Giảng viên có thể lọc theo một vài tiêu chí để tìm khoá học:

  • Các tiêu chí: Tên, Trạng thái, Tình trạng.

  • Sau khi lựa chọn được tiêu chí phù hợp, giảng viên click vào nút "Tìm kiếm" để hiển thị kết quả.

Last updated