Hướng dẫn quản lý mã kích hoạt, giảm giá

1, Mã kích hoạt

Bước 1: Truy cập website trường học dạng subdomain.truonghoc247.vn và đăng nhập. Sau khi đăng nhập thành công, màn hình chuyển đến giao diện dashboard.

Bước 2: Tại cột menu trái, giảng viên click vào Mã kích hoạt -> Mã kích hoạt. Danh sách mã kích hoạt hiển thị ở giao diện chính.

Bước 3: Tại màn hình Danh sách, click vào nút "Thêm mới mã kích hoạt". Popup hiện ra, vui lòng nhập các thông tin bắt buộc. Sau đó click "Thêm" để hoàn tất thao tác.

Bước 4: Giảng viên gửi Mã kích hoạt cho học viên sau khi xác nhận thanh toán khóa học.

Tại cột menu trái, giảng viên click vào Đơn hàng -> Chi tiết đơn hàng

Gửi mail chứa mã kích hoạt khóa học cho học viên.

2, Mã giảm giá

Bước 1: Truy cập website trường học dạng subdomain.truonghoc247.vn và đăng nhập. Sau khi đăng nhập thành công, màn hình chuyển đến giao diện dashboard.

Bước 2: Tại cột menu trái, giảng viên click vào Mã kích hoạt -> Mã giảm giá. Danh sách mã giảm giá hiển thi ở giao diện chính.

Bước 3: Tại màn hình Danh sách, click vào nút "Thêm mã giảm giá". Popup hiện ra, vui lòng nhập các thông tin bắt buộc. Sau đó click "Thêm" để hoàn tất thao tác.

Giảng viên có thể thực hiện các thao tác sau:

  • Click "Chi tiết" ở cột Thao tác hệ thống sẽ hiển thị popup để chỉnh sửa danh mục mã giảm giá

  • Click "Xóa" ở cột Thao tác hệ thống sẽ hiển thị popup xác nhận xóa mã giảm giá.

Giảng viên click "Export" để xuất ra tổng thể mã giảm giá.

Giảng viên có thể tìm kiếm mã giảm giá theo Trạng thái/Khóa học/Tag -> Click Tìm kiếm sẽ hiển thị kết quả.

Last updated