Hướng dẫn tạo danh sách đề

Bước 1: Truy cập website trường học dạng subdomain.truonghoc247.vn và đăng nhập. Sau khi đăng nhập thành công, màn hình chuyển đến giao diện dashboard.

Bước 2: Tại cột menu trái, giảng viên click vào Thi - Kiểm tra. Tại giao diện chính bên phải, chọn "Danh sách đề" trên thanh menu ngang. Danh sách các đề sẽ được hiển thị bên dưới theo dạng bảng.

Bước 3: Click nút "Thêm mới đề", màn hình chuyển tới giao diện chọn loại đề.

Tại đây, giảng viên lựa chọn loại hình đề muốn tạo.

  • Đề nhập thủ công

Bước 1: Giảng viên click "Bắt đầu tạo đề" ở phần Đề tự nhập thủ công trong giao diện các loại đề.

Bước 2: Giảng viên tạo và cài đặt một số thông tin cho đề: Tên đề thi, Danh mục đề, Điểm chung câu hỏi, Cài đặt hiển thị và Cài đặt trộn đề.

Bước 3: Giảng viên click "Thêm" để tạo câu hỏi. Sau đó giảng viên chọn Loại câu hỏi để nhập thông tin câu hỏi và câu trả lời.

Lưu ý: Giảng viên có thể thay đổi điểm của từng câu câu hỏi.

Bước 4: Giảng viên chọn đáp án cho câu hỏi.

Giảng viên click "Lưu" để lưu đề vào hệ thống.

  • Đề thêm từ bộ đề

Bước 1: Giảng viên click "Bắt đầu tạo đề" ở phần Thêm từ bộ đề trong giao diện các loại đề.

Bước 2: Giảng viên nhập thông tin ở Cài đặt ma trận đề.

Bước 3: Giảng viên click "Tạo đề ngẫu nhiên" để hệ thống thêm các câu hỏi của bộ đề vào đề.

Giảng viên click "Lưu" để đề được lưu vào hệ thống.

  • Đề tải lên từ máy tính

Bước 1: Giảng viên click chọn "Tải lên" ở phần Tải lên từ máy tính trong giao diện các loại đề.

Bước 2: Giảng viên chọn file tải lên từ máy tính. Sau khi tải file thành công thì giảng viên nhập thông tin ở cột Cài đặt: Tên đề thi/Danh mục đề thi/Cài đặt hiển thị.

Bước 3: Giảng viên click Thêm câu hỏi. Popup hiện ra, vui lòng nhập đủ thông tin để tạo số lượng đáp án cho đề.

Bước 4: Giảng viên click chọn đáp án đúng cho từng câu (Giảng viên có thể thêm hoặc xoá bớt số lượng câu và sửa điểm của từng câu.

Click "Lưu" để đề vừa tạo được lưu vào hệ thống.

  • Đề phân tách câu từ PDF

Bước 1: Giảng viên click "Tải lên file PDF" ở phần Phân tách câu từ PDF trong giao diện các loại đề.

Bước 2: Sau khi hiển thị đề thi thì giảng viên chọn đáp án.

Sau khi đủ thông tin câu hỏi và đáp án thì giảng viên click "Tiếp tục".

Bước 3: Giảng viên tạo và cài đặt thông tin cho đề gồm: Tên đề thi/Danh mục đề thi/Điểm chung câu hỏi/Cài đặt hiển thị/Cài đặt trộn đề.

Click "Lưu" đề vừa tạo được lưu vào hệ thống.

  • Đề phân tách câu từ Word:

Bước 1: Giảng viên click "Tải về file" mẫu ở phần Phân tách câu từ Word trong giao diện các loại đề.

Bước 2: Giảng viên click "Tải lên file Word".

Chọn đáp án đúng của từng câu. Có 2 cách chọn đáp án:

+ Cách 1: Tạo file Docx/Doc có các đáp án được gạch chân ở đáp án đúng khi đưa lên hệ thống sẽ tự động nhận các đáp án đúng cho các câu hỏi được phân tách. + Cách 2: Click chọn thủ công từng câu hỏi.

Bước 3: Giảng viên click "Tiếp tục" để cài đặt đề: Tên đề thi/Danh mục đề thi/Điểm chung câu hỏi/Cài đặt hiển thị/Cài đặt trộn đề.

Bước 4: Click "Lưu" để lưu đề vừa tạo vào hệ thống.

*Lưu ý: Giảng viên có thể lọc theo một vài tiêu chí để tìm kiếm đề:

  • Các tiêu chí: Tên, Loại đề, Ngày tạo, Danh mục đề thi, Trạng thái

  • Sau khi lựa chọn được tiêu chí phù hợp, giảng viên click vào nút "Tìm kiếm" để hiển thị kết quả.

Last updated